algemene voorwaarden

1. Begrippen
1.1. Opdrachtgever: natuurlijk persoon of rechtspersoon die een opdracht geeft aan Wonderwerk
1.2. Wonderwerk: Ingrid Serruijs, handelend voor de opdrachtnemer van Wonderwerk
1.3. Partijen: Opdrachtgever en Wonderwerk
1.4. Deelnemer: een natuurlijk persoon die gebruik maakt van door Wonderwerk aangeboden diensten
1.5. Bedrijfstrainingen: trainingen gericht op Deelnemers behorend tot één bedrijf of instantie
1.6. Aanvang: het uur waarop de overeengekomen training of activiteit volgens de geaccordeerde offerte aanvangt.

2. Toepassing
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Wonderwerk partij is.
2.2 Opdrachtgever verklaart zich bij aanmelding voor een coaching, workshop of training schriftelijk met de toepasselijkheid en de inhoud van deze Algemene Voorwaarden bekend.
2.3 Sluit een derde ten behoeve van Opdrachtgever de overeenkomst met Wonderwerk, dan staat deze derde ervoor in dat Opdrachtgever deze voorwaarden kent en heeft aanvaard, bij gebreke waarvan de derde aan deze voorwaarde is gebonden als ware hij zelf opdrachtgever of klant.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Vertrouwelijkheid
3.1 Partijen erkennen dat de inhoud van de relatie alsmede de gegevens en informatie welke aan hen bekend zijn/worden in het kader van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst een strikt vertrouwelijk karakter hebben.
3.2 Geen der Partijen zal direct of indirect de inhoud van de relatie alsmede de gegevens en informatie welke aan haar bekend worden aan derden bekendmaken.
3.3 De verplichtingen bedoeld in 3.1 en 3.2 gelden zowel gedurende de looptijd van een overeenkomst als na afloop daarvan.

4. Totstandkoming van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Wonderwerk
4.1 De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Wonderwerk komt tot stand wanneer de door Opdrachtgever voor akkoord getekende offerte Wonderwerk heeft bereikt, tenzij door Partijen anders wordt overeengekomen.

5. Annulering door Opdrachtgever
5.1 Indien de Opdrachtgever de overeengekomen datum voor een bedrijfstraining annuleert of wijzigt, geldt het volgende.
– Bij annulering tot dertig dagen voor Aanvang: Opdrachtgever is 50% van het factuurbedrag volgens de offerte verschuldigd aan Wonderwerk en ontvangt hiervoor een factuur.
– Bij annulering van dertig tot veertien dagen voor Aanvang: Opdrachtgever is 75% van het factuurbedrag volgens de offerte verschuldigd aan Wonderwerk en ontvangt hiervoor een factuur.
– Bij annulering van veertien tot en met zeven dagen voor Aanvang: Opdrachtgever is 90% van het factuurbedrag volgens de offerte verschuldigd aan Wonderwerk en ontvangt hiervoor een factuur.
– Bij annulering binnen zeven dagen voor Aanvang: Opdrachtgever is het gehele factuurbedrag volgens de offerte verschuldigd aan Wonderwerk en ontvangt hiervoor een factuur.
5.2 Het voorgaande geldt een en ander onverminderd het recht op verdere schadeloosstelling indien daartoe gronden aanwezig zijn.
5.3 Indien verschuiven of annuleren van een training voor Wonderwerk kosten aan derden met zich meebrengt dan is Wonderwerk gerechtigd deze bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
5.4 Wanneer een deelnemer bij aanvang van de training niet verschijnt of slechts een deel van de training kan bijwonen, bestaat geen recht op verrekening in verband hiermee in het factuurbedrag.
5.5 Als Opdrachtgever de uitvoering van de overeenkomst van Partijen tussentijds beëindigt, bestaat geen recht op verrekening hiervan in het factuurbedrag tenzij voor die creditering bijzondere gronden bestaan.

6. Annulering door Wonderwerk
6.1 Wonderwerk kan trainingen annuleren in geval van overmacht en van ziekte van de trainer en/of de paarden indien in redelijkheid geen gelijkwaardige vervanging is te vinden. In dit geval van annulering vervalt de verplichting tot betaling bij Opdrachtgever.
6.2 Wonderwerk is gerechtigd op ieder moment zonder opzegtermijn de overeenkomst met Opdrachtgever tussentijds te beëindigen wanneer bij herhaling en ondanks waarschuwing Opdrachtgever de door Wonderwerk gestelde huisregels overtreedt, dan wel zich anderszins zodanig gedraagt dat in redelijkheid het laten voortduren van de overeenkomst niet kan worden gevergd van Wonderwerk.
6.3 Tussentijdse opzegging als hier bedoeld ontslaat Opdrachtgever niet uit zijn overeengekomen financiële verplichtingen.

7. Uitvoering van de opdracht
7.1 Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen, is Wonderwerk bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst.
7.2 Opdrachtgever is alleen tot betaling in verband hiermee verplicht als dit in de offerte is vermeld of bij nadere overeenkomst tussen partijen afgesproken.
7.3 Wonderwerk staat in voor de bekwaamheid van deze derden als door Wonderwerk ingeschakelde hulppersonen.

8. Facturatie en betaling
8.1 Het volgens de voor akkoord getekende offerte verschuldigde factuurbedrag dient uiterlijk twee weken voor de Aanvang aan Wonderwerk betaald te zijn.
8.2 Bij overeenkomsten die tot stand komen binnen de boven gestelde betalingstermijn, dient het factuurbedrag per ommegaande betaald te worden.
8.3 Is de factuur niet binnen de onder bedoelde termijn voldaan, dan is Wonderwerk niet gehouden de in de overeenkomst bedoelde verplichtingen na te komen.
8.4 In de factuurprijs zijn tenzij anders overeengekomen begrepen de kosten voor het gebruikmaken van accommodatie, trainingsmaterialen, consumpties en maaltijden.
8.5 Reis en transferkosten zijn niet in de factuurprijs inbegrepen, tenzij dit in de offerte anders is aangegeven.

9. Aansprakelijkheid
9.1 Deelname aan activiteiten van Wonderwerk geschiedt op eigen risico.
9.2 De aansprakelijkheid van Wonderwerk reikt niet verder dan het door Opdrachtgever betaalde factuurbedrag.
9.3 Wonderwerk is niet aansprakelijkheid voor schade die niet op voor de branche gebruikelijke voorwaarden kon worden verzekerd.
9.4 Voor schade aan of met door Deelnemers meegenomen goederen, waaronder apparatuur, software bestanden, mediahulpmiddelen, bescheiden monster en voertuigen veroorzaakt is Wonderwerk niet aansprakelijk tenzij de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van Wonderwerk.
9.5 Wonderwerk is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek aan, enige hoedanigheid van of omstandigheid in een aan Wonderwerk ter beschikking staande onroerende zaak.
9.6 Opdrachtgever vrijwaart Wonderwerk voor aanspraken van derden, waaronder Deelnemers, ter zake van schade als in deze bepaling bedoeld.
9.7 Aansprakelijkheid voor schade ontstaan door overmacht en/of annulering door Wonderwerk is uitgesloten.

10. Intellectuele eigendomsrechten
10.1 Alle door Wonderwerk geproduceerde en/of beschikbaar gestelde tekst en beeldmaterialen zoals trainingsmaterialen, filmopnamen, fotografie, brochures, oefeningen, teksten, handboeken en publicaties zijn en blijven, onafhankelijk van de aard van deze zaken, intellectueel eigendom van Wonderwerk.
10.2 Deelnemers zijn gerechtigd de onder 10.1 bedoelde zaken te gebruiken voor eigen gebruik en gebruik door anderen alsmede te vermenigvuldigen of door te geven mits daarbij de herkomst, van Wonderwerk, steeds duidelijk en ondubbelzinnig wordt vermeld.
10.3 Opdrachtgever zal bij schending van dit artikel de door Wonderwerk geleden schade in de ruimste zin des woords – waarvan niet uitgesloten is immateriële schade – vergoeden.
10.4 Mediapublicaties over de inhoud van overeenkomst en de training en mediapublicaties waarbij gebruik wordt gemaakt van de onder 10.1 bedoelde zaken zijn uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Wonderwerk.

11. Geschillen
11.1 Op iedere overeenkomst tussen Opdrachtgever en Wonderwerk waarop deze algemene voorwaarden toepasselijk zijn, is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen Opdrachtgever en Wonderwerk gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in de vestigingsplaats van Wonderwerk.
11.3 Alle geschillen als hiervoor bedoeld zullen eerst aan een in gemeenschappelijk overleg aan te wijzen mediator worden voorgelegd.

12. Vindplaats en wijziging voorwaarden
12.1 Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de website van Wonderwerk en worden toegevoegd aan iedere offerte die naar de Opdrachtgever wordt verstuurd.
12.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst met Wonderwerk.